Kaart | Kaart ja tekst | Tekst

Tähelepanu tuleohutusele!

kirjutas 6 years ago

Päästeteenistus tuletab meelde, et lõkke tegemisel ja grillimisel tuleb järgida ohutusnõudeid ja kulu põletamine on kõikjal Eestis aastaringselt keelatud.

Lõkke ohutu kaugus hoonetest ja metsast sõltub eelkõige lõkke suurusest. Alla ühe meetrise läbimõõduga lõke peab paiknema vähemalt 10 meetri kaugusel hoonetest ja metsast. Üle ühe meetrise läbimõõduga lõke peab paiknema vähemalt 20 meetri kaugusel hoonetest ja metsast. Üle kolme meetrise läbimõõduga lõkke tegemiseks on tarvis juba kohaliku päästeasutuse nõusolekut.

Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng. Viimasel kahel nädalal on päästjad saanud üle neljakümne väljakutse maastikupõlengutele. Enamasti saab kulupõleng alguse inimese hooletusest – olgu see siis järelevalveta jäetud lõke või maha visatud kustutamata suitsuots. Igasugune kulupõletamine on ohtlik ja kõikjal Eestis keelatud

Grillimisel tuleb meeles pidada, et grill tuleb paigutada tasasele pinnale hoonest eemale. Grill peab asetsema hoonest vähemalt viie meetri kaugusel. Rõdu on hoone osa ja rõdul grillida ei tohi!

Täpsemat infot tule tegemise nõuete kohta saab päästeala infotelefonilt 1524 ja päästeameti kodulehelt www.rescue.ee.

Tallinna linna heakorra eeskirja § 13 punkti 10 järgi ei või põletada jäätmeid (prügi) ja kulu. Lõkke tegemine avalikus kohas on lubatud ainult Keskkonnaameti eelneval kooskõlastusel, välja arvatud selleks linnavalitsuse poolt avalikus kohas välja ehitatud ja märgistatud lõkkeplatsil.

Tuld võib teha väljaspool ehitist tuule kiirusel kuni 1,5 m/sek. Arvestama peab lõkkest lenduda võivate sädemetega.

Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng. Lõkke tegemisel tuleb veenduda, et tekkiv suits ei häiriks teisi inimesi ja liiklust. Pärast tule tegemist tuleb põlemisjäägid hoolikalt kustutada veega ülevalamise, mulla või liivaga katmise teel.

Keelatud on põletada jäätmeid (prügi),  aedade ja haljasalade hooldamisel tekkinud biolagunevad jäätmed nagu rohi, lehed ning kulu.  

vt lisaks http://www.tallinn.ee/est/Infot-tule-tegemise-nouete-kohta-saab-paasteala-infotelefonilt-1524